2020. március 31., kedd - Árpád | RSS | Főoldal | Kapcsolat

Rendeletek

Címlap » Önkormányzat » Rendeletek

|

2017.01.01

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

2/2011.(II.14.)

 

 

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete Vértestolna önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

  

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I.       fejezet

 

Az önkormányzat hivatalos megnevezése, kapcsolatai, a hatáskör átruházás szabályai

 

1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

 

1. §  Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Vértestolna Község Önkormányzat 2833 Vértestolna Petőfi Sándor utca 67.

 

2. Hatáskör átruházás

 

2. §  (1) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az 1. számú mellékletben foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.

(2) A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az 2. számú mellékletben foglaltak szerint az Ügyrendi Bizottságra átruházza.

 

II. FEJEZET

 

A képviselő-testület működése

 

3.A képviselő-testület ülései

 

3. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (továbbiakban: rendes ülés) ülésezik. Ezen kívül alakuló, és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

 (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés hivatalos helyszíne: Vértestolna Község Önkormányzatának házasságkötő terme. A közmeghallgatást a község Kultúrotthonában tartja a képviselő-testület.

 

4. Az alakuló ülés szabályai

 

4. § (1)  A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(2) Az eredmények ismertetése után az eskütételek következnek. Az eskük szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.

5. § (1) Az eskütételt követően a polgármester megszavaztatja az alakuló ülés napirendjét.

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai az alábbiak:

a) a bizottságok tagjainak megválasztása,

b) a polgármester  programjának  ismertetése,

c) a polgármester juttatásainak megállapítása,

d) az alpolgármester megválasztása, és

e) az alpolgármester juttatásának megállapítása.

 

5. A rendes ülés

 

6. § (1) A képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal rendes ülést tart.

(2) Az ülés napját a tárgyhó második hetének csütörtöki napján, 17 órára kell ütemezni.

(3) A képviselő-testület július és augusztus hónapban nem tart ülést.

 

                                                            6. Rendkívüli ülés

 

7. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az indítvány kézhezvételét követő legkésőbb 5 napon belül.

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha

a) a képviselő-testületi tagok legalább egynegyede kezdeményezi, vagy

b) a képviselő-testület bizottsága

indítványozza.

8. § (1) Az indítványt írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjeszthető elő.

(2) A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt.

 

                                                            III. FEJEZET

 

A képviselő-testület működésének dokumentumai

 

7. A képviselő-testület munkaterve

 

9. § (1) A munkatervet a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 15-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a képviselő-testület.

(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor kötelező javaslattevők:

a) az alpolgármester,

b) a települési képviselők,

c) a képviselő-testület bizottsága és

d) a kisebbségi önkormányzat elnöke.

(3) A kötelező javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év december 1. napjáig juttatják el a polgármesternek.

10. § (1) A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján. A figyelembe nem vett javaslatok esetén a képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a figyelembe nem vett javaslatok indokairól.

(2) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) az ülések tervezett időpontja, napirendje,

b) a közmeghallgatás időpontja.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A meghívó

 

11. § (1) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,

b) a tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és előterjesztőjének megjelölését, és

c) az ülés típusát.

(2) Rendes ülés meghívóját az ülés előtt 3 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülést megelőző nap 12. órájáig kézbesíthető a képviselők és a meghívottak részére.

(3) Az ülés időpontjáról az ülést megelőző 3. naptól a polgármester tájékoztatást tesz közzé:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel,

b) elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és

c) a helyi kábeltévén keresztül.

                                                           

                                                            IV. FEJEZET

 

A képviselő-testület működése

 

9. A képviselő-testület összehívása

 

12. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére a korelnök vezeti és hívja össze a képviselő-testület ülését.

 (2) A polgármester a napirendek összeállításáról, az előterjesztésekről, azok sorrendjéről, a képviselő-testületi meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőzően legalább 8 nappal dönt.

 

 

10. Az előterjesztések rendje

 

13. § (1) A képviselő-testület napirendjéhez előterjesztők lehetnek:

a) a polgármester

b) az alpolgármester,

c) a képviselő vagy

d) a képviselő-testület bizottsága.

 (2) Az előterjesztést, a képviselő-testület ülésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal a polgármesternek kell benyújtani.

                                                           

 

                                                            11. Napirend

 

14. § (1) A napirendi előterjesztés írásban vagy szóban nyújtható be.

(2) A képviselő-testület napirendjének előterjesztésére kizárólag írásban kerülhet sor:

a) a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható és

b) az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos

ügyekben.

(3) Sürgősségi indítvány kizárólag szóban tehető. Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a Képviselő-testület által megállapított határidő mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be. A sürgősségi indítványt legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.

                                                    12. Az ülés vezetése

 

15. § (1) A polgármester, az alpolgármester, és a korelnök (továbbiakban együtt:ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:

a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

d) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,

e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,

f) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és

g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.

16. § (1) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.

(2) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban az ülés során bármikor tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

17. § (1) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.

(3) A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.

18. § (1) A nyilvános ülésen a képviselő-testület tagjain kívüli meghívott személyek  és  a hallgatóság a kijelölt helyen foglalhatnak helyet.

(2) A hallgatóság a napirendekhez nem szólhat hozzá, a meghívott személyek a saját napirendjükhöz hozzászólhatnak.

(3)A polgármester legfeljebb 5 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosít a hozzászólóknak.

 

 

 

13. A tanácskozás rendjének fenntartása

 

19. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében a feladatai a következők:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.

(2) A Képviselő-testület ülésének ideje alatt az ülésteremben mobiltelefont használni nem lehet.

 

 

14.  A szavazás módja

 

20. § (1) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott módosító és kiegészítő, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.

(2) Amennyiben a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő elfogadja, a módosító vagy kiegészítő javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, kiegészítéssel nem érintett pontjaival együtt kell szavazni.

(3)A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet. A nyílt szavazás név szerinti is lehet.

15. Nyílt szavazás

 

21. § (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(2) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra.

22. § (1) A név szerinti szavazás esetén a polgármester a képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.

(2)A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.

 

 

V. Fejezet

 

Egyéb működési kérdések

 

16. A rendelet kihirdetése

 

23. § (1) A rendeletet a Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. A rendeletet 15 napra kell kifüggeszteni.

(3) A rendelet egy példánya a Hivatalban is megtalálható.

 

                                                             

                                                              17. Közmeghallgatás

 

24. § (1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 5 nappal a következő helyeken:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel,

b) a elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és

c) a helyi kábeltévén keresztül.

 (2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre a képviselő-testületen lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja.

25. § (1) A kérdést a polgármester illetékes 15 napon belül megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

 (2) A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.

 

 

 

18. Helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés

 

26. § (1) A helyi népi kezdeményezést a választópolgárok legalább 10 %-a kezdeményezheti.

(2) A helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezheti.

 

 

                                                           

 

 

 

VI. FEJEZET

 

                                                A képviselő-testülethez kapcsolódó szervek

 

19. Bizottság

 

27. § (1) A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

 (2) Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll. Az Ügyrendi Bizottság feladata a vagyonnyilatkozatok vizsgálata.

 

20. Polgármester, alpolgármester

 

28. § (1) A polgármester tisztségét foglalkoztatási jogviszonyban látja el.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. A képviselő-testület egy alpolgármestert választ.

 

21. A települési kisebbségi önkormányzat testületi működésének biztosítása

 

29. § (1) A kisebbségi önkormányzat működésével összefüggő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása, e feladatok ellátásával járó költségek a települési önkormányzatot terhelik.

 (2) A képviselő-testület a települési kisebbségi önkormányzatnak a kisebbségi közügyek ellátásához, valamint a működési feltételek biztosításához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat a települési kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adja.

 

 

 

VII. Fejezet

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

30. § (1) E rendelet 2011. március 1-én lép hatályba. A kihirdetés napja: 2011. február 15.

(2) Hatályát veszti 4/2007.(IV.02.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Vértestolna Község. önkormányzati rendelet, és a 11/2007. (IX.27.) számú önkormányzati rendelet.

 

 

                 

 

                  Szíjj Judit                                                                             Harmados Oszkár

                    körjegyző                                                                         polgármester

 

 

 

 

  1. melléklet a 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelethez

 

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át

 

  1. Temetési segély odaítélése
  2. Szociális étkezésre való jogosultság odaítélése
  3. Átmeneti segély odaítélése
  4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

  1. melléklet az 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelethez

 

A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságra ruházza át:

 

1. A Vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata

 

- Vertestolna -

design: olier

- Vértestolna, 2008 -