2019. január 22., kedd - Vince | RSS | Főoldal | Kapcsolat

Rendeletek

Címlap » Önkormányzat » Rendeletek

|

2017.01.01

Pénzbeli és természetbeni ellátások

8/2013.(VII.3.)

 

Vértestolna  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelete

 

A gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. § (1) bekezdésében, 29.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal 1.000.-forintnál kevesebb és 10.000.-forintnál több nem lehet.

(2) A Képviselő-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

 

2. §  (1) A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását biztosít.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatást a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás  útján biztosítja.

(3) A napközi otthonos óvodai, az általános iskolai napközi otthon és menzai étkeztetés keretében biztosított ellátások igénybevételével kapcsolatos eljárással kapcsolatos szabályokat a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, illetve az önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletek tartalmazzák.

(4) A gyermekek átmeneti gondozását a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás útján biztosítja

 

3. §  A rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozó kérelmeket Vértestolna Önkormányzatának címezve, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani 2833. Vértestolna, Petőfi Sándor utca 67. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában.

 

4. §  A térítési díj mértékéről,  a térítési díjról külön  önkormányzati rendelet rendelkezik.

 

5.§  Ez a rendelet 2013. július 10-én lép hatályba.

 

       Harmados Oszkár                                               Szakmáry Lászlóné

            polgármester                                                              jegyző     

 

 

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.3.) önkormányzati rendelete

 

A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

 

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  10.§ (1) bekezdés, 37.§ (1) bekezdés d) pontja, 38.§ (9) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés, 45. § (1) és (2) bekezdés, 46. § (1) bekezdés, 50. § (3) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 92.§ (2) bekezdés, 132. § (4) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet 

A kérelem benyújtásának helye és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások formái 

1. A kérelem benyújtása

1. § A rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozó kérelmeket Vértestolna Község Önkormányzatnak címezve, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani 2833 Vértestolna, Petőfi Sándor u. 67. szám alatti Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Vértestolnai Kirendeltsége ügyfélszolgálati irodájában. 

2.  Aktív korúak ellátása

2. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:Szt.) alapján az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles:

a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt:épület) legalább heti egy alkalommal történő takarításáról,

b) az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről,

c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról és

d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

 

3. § (1) Az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt személyek körén kívül:

a) fogyatékos gyermeket nevelő szülő, amennyiben nem részesül ápolási díjban,

rendszeres szociális segélyre jogosult.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság megállapításához háziorvosi vagy szakorvosi vélemény szükséges, mely alátámasztja az indokoltságot.

 

4. § (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő  Szolgálat) (2890 Tata,  Almási  út 43.) együttműködik.

(2) A szervezet által szervezett beilleszkedést segítő program típusai:

a) egyéni képességeket fejlesztő program,

b) életmódot formáló foglalkozás,

c) munkavégzésre történő felkészítő program.

 

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül:

a)  a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, és

b) távolmaradását a beilleszkedési programot követően 5 napon belül orvosi, vagy hatósági igazolással nem igazolja.

 

3. A lakásfenntartási támogatás

 

5. § A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles

 

a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt:épület) legalább heti egy alkalommal történő takarításáról,

b) az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről,

c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról és

d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

4. Az ápolási díj

6. § Ápolási díjra jogosult a kérelmező:

a) ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át,

b) az ápolást végző hozzátartozó 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és

c) emiatt kénytelen munkaviszonyát felmondani. 

5. Átmeneti segély

7. § (1) Átmeneti segélyre jogosult a kérelmező, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át.

(2) Az átmeneti segély összege legalább 1000 Ft.

(3) Az átmeneti segéllyel kapcsolatos hatáskört - átruházott hatáskörben Vértestolna Község Polgármestere gyakorolja.

6. Temetési segély

8. § (1) Temetési segélyre jogosult a kérelmező, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.

(2) A Képviselő-testület a temetési segély megállapítását a polgármesterre ruházza át.

 

II. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások és szociális szolgáltatások

7. Közgyógyellátás

9. § A közgyógyellátásra az a kérelmező jogosult:

a)           akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át, és

b)           a havi rendszeres gyógyító ellátásának a költsége eléri vagy meghaladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

 

8. Szociális szolgáltatások személyes gondoskodást nyújtó ellátások és

a szociális alapszolgáltatások

 

10. § (1) A házi segítségnyújtást Tata Város Önkormányzati Képviselőtestületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint biztosítja.

(2) Az étkeztetést Vértestolna Község Önkormányzata saját tevékenységi körében biztosítja. Az étkeztetés igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet  a Tardosi  Közös Önkormányzati Hivatal Vértestolnai Kirendeltségén kell benyújtani. A térítési díj mértékéről  a térítési díjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

 

(3) Az étkezésre jogosult, aki:

a) 65. életévét betöltötte, vagy

b) korhatárra tekintet nélkül, akinek

            ba) egészségi állapota , vagy

            bb) fogyatékossága, vagy

            bc) pszichiátriai betegsége, vagy

            bd) szenvedélybetegsége vagy

            be) hajléktalansága

indokolja.

(4) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud.

(5) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(6) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(7) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(8) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, illetve nyilatkozatokat kell csatolni:

a) a (3) bekezdés ba) és bd) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást,

b) a (3) bekezdés bb) pontban meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegű családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot,

c) a (3) bekezdés bc) pontban meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,

d) a (3) bekezdés be) pontban meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.

(9) Az étkeztetéssel kapcsolatos hatáskört - átruházott hatáskörben - Vértestolna Község Polgármestere gyakorolja.

9. Családsegítés

11.§ (1) A képviselő-testület családsegítést a Családsegítő Szolgálat révén  a Tata Város Önkormányzati Képviselőtestületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint biztosítja.

           III. Fejezet

       Záró rendelkezések

12.§ (1) Ez a rendelet 2013. július 10-én lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti:

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Vértestolna Község Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról.

                     

 

             Harmados Oszkár                                       Szakmáry Lászlóné

                 polgármester                                                    jegyző     

 

 

 

 

- Vértestolna -

design: olier

- Vértestolna, 2008 -