2019. január 22., kedd - Vince | RSS | Főoldal | Kapcsolat

Rendeletek

Címlap » Önkormányzat » Rendeletek

|

2017.01.01

Pénzbeli és természetbeni ellátások módosítása

15/2013. (XII. 21.)

 

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2013.(VII.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 7. §-a a következő 7/A. §-sal és 7/B §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Önkormányzati segélyre az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati segély megállapítását a polgármesterre ruházza át.

(3) Az önkormányzati segély formái:

1. pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön),

2. egyszeri önkormányzat segély, vagy

3. havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély.

(4) A kölcsön megállapítása esetén a kérelmezőnek a kölcsön összegét fél év alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A részletet minden hónap utolsó munkanapján kell az önkormányzat házipénztárában befizetni. Amíg a kérelmező a teljes összeget nem fizeti vissza újabb kölcsönre nem jogosult.

(5) Az egyszeri önkormányzati segély összege legalább 3000 ft.

(6) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély folyósításának az időtartama legfeljebb három hónap. Összege legfeljebb 5000 ft lehet havonta.

(7) A (3) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély folyósítása a kérelmező bankszámlájára történő utalással, bankszámla hiányában a házipénztárban történő kifizetéssel történik.

(8) A (3) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély a kérelemben megjelölt célra használható fel. A polgármester ellenőrzi a felhasználás célját."

7./B § „Az önkormányzat gyermek születése esetén 30.000 Ft-ben részesíti a gyermeket nevelő szülőket."

2. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. a Rendelet 7. §-a,  és a 8. §-a.

 

 

 

                                   Harmados Oszkár                 Szakmáry Lászlóné

                                     polgármester                                           jegyző

 

 

- Vértestolna -

design: olier

- Vértestolna, 2008 -